Zaświadczenie o zarobkach do kredytu to jeden z najważniejszych dokumentów, jakie są wymagane przez banki podczas procedury starania się o kredyt hipoteczny. Każdy, kto chce ubiegać się o taką pomoc finansową, powinien zdawać sobie sprawę z konieczności dołączenia do wniosku różnego rodzaju dokumentacji. Liczą się tutaj nie tylko informacje odnośnie do nieruchomości, którą chcemy kupić lub wybudować, ale również dokumenty finansowe, potwierdzające nasze dochody, jak właśnie  zaświadczenie o zarobkach. Tego typu pismo jest wystawiane przez pracodawców na naszą prośbę, a jego celem jest zapewnienie banku, że nasza sytuacja finansowa jest płynna, a wysokość dochodów umożliwia terminową spłatę raty kredytowej. Taki dokument zawiera ważne informacje nie tylko o wysokości pobieranego wynagrodzenia, ale także o sposobie zatrudnienia pracownika, co jest niezwykle istotne podczas procesu wnioskowania o kredyt hipoteczny. Bowiem banki najchętniej udzielają takiego zobowiązania pracującym na pełen etat, ale nie tylko. Czy istnieje oficjalny wzór, z którego możemy skorzystać, gdy chcemy uzyskać –  zaświadczenie o dochodach od pracodawcy? Jak powinno wyglądać takie pismo i co musimy w nim zawrzeć? W jakim celu banki wymagają udostępnienia takich informacji? 

Czym dokładnie jest zaświadczenie o dochodach do kredytu hipotecznego?

Chcąc starać się o kredyt na zakup mieszkania lub budowę domu, musimy spodziewać się konieczności dołączenia do wniosku różnego rodzaju dokumentów. Bank wymaga określonych pism w celu zapewnienia o wiarygodności konsumenta i zminimalizowania ryzyka braku spłaty zobowiązania. Jednym z nich jest właśnie zaświadczenie o dochodach, które musimy uzyskać od pracodawcy. Pamiętajmy, że tego typu dokument jest często wymagany również, gdy ubiegamy się o kredyt gotówkowy. Jednak w takich sytuacjach najczęściej bankom wystarczy zaświadczenie o zarobkach z 3 miesięcy lub wyciągi z konta osobistego. 

POBIERZ WZÓR >>

Druk zaświadczenia o zarobkach dotyczy formy naszego zatrudnienia, a także wysokości otrzymywanych dochodów przez przyszłego kredytobiorcę. Tego typu pismo musi być wystawione przez pracodawcę, własnoręcznie podpisane i najlepiej, aby zawierało również pieczątkę firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Najczęściej pracownik może liczyć na wystawienie takiego dokumentu niemal od ręki, gdyż nie wymaga to wiele czasu. Zdarza się jednak, że w większych przedsiębiorstwach czas oczekiwania na napisanie tego typu pisma się wydłuża. Wówczas, jeśli interesuje nas zaświadczenie o zarobkach do kredytu, wzór w formie gotowego druku może znacznie pomóc nam w przyspieszeniu procedury. W takich przypadkach warto także pomyśleć o dokumencie nieco wcześniej, aby móc dołączyć go do wymaganych przez bank dokumentów przy kredycie. 

zaświadczenie o zarobkach do kredytu wzórCzym różni się oświadczenie o dochodach a zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy?

Zdarza się, że konsumenci mylą dwa istotne dokumenty przy kredycie, mianowicie oświadczenie o zarobkach i zaświadczenie o dochodach od pracodawcy. Warto wiedzieć, że tego typu pisma zdecydowanie różnią się od siebie przede wszystkim pod względem osoby, która je wystawia, a także zawartych w nich informacji. Jeśli chodzi o oświadczenie o dochodach, wypełniamy je samodzielnie podczas składania wniosku. Musimy zawrzeć w nim informacje odnośnie do otrzymywanych dochodów, nie tylko tych w formie wynagrodzenia za pracę, ale także innego rodzaju, np. z wynajmu nieruchomości. Najczęściej taki dokument wystarczy, aby bank udzielił nam kredytu gotówkowego, jednak w przypadku zobowiązania hipotecznego, bank może wymagać także wydania zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy. 

Zaświadczenie o dochodach wzór posiada również nieco prostszy. Wystarczy umieścić w nim nasze dane osobowe oraz informacje o źródle, formie i wysokości dochodów. Możemy zawrzeć w nim różne formy otrzymywania dochodu, np. gdy pracujemy na umowy cywilnoprawne w kilku firmach. Z kolei wzór zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy musi zawierać rodzaj umowy, w ramach której wykonujemy dla niego pracę, wysokość wynagrodzenia oraz pieczątkę firmy i własnoręczny podpis, ale nie tylko. 

Co musi zawierać zaświadczenie od pracodawcy?

— Imię i nazwisko pracownika;

— Serię i numer dowodu osobistego;

— Datę i miejsce urodzenia pracownika;

— Numer PESEL;

— Aktualny adres zamieszkania;

— Rodzaj umowy (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna);

— Określenie terminowości umowy (na czas określony, nieokreślony);

— Opis zajmowanego stanowiska;

— Średnią miesięczna wysokość zarobków brutto;

— Dane firmy (Nazwa, adres siedziby, NIP, REGON);

— Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania;

— Informację o braku stanu upadłości lub likwidacji firmy;

— Informację o braku okresu wypowiedzenia pracownika;

— Ew. kwotę ubezpieczenia i wysokość podatku odprowadzanego do Urzędu Skarbowego. 

Zaświadczenie o zarobkach do kredytu wzórPOBIERZ

Zaświadczenie o dochodach urząd skarbowy

W przypadku przedsiębiorców starających się o kredyt, często banki wymagają, aby wnioskujący dołączył zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego. Jest to alternatywna opcja dla zaświadczenia od pracodawcy w przypadku naszego zatrudnienia. Wówczas musimy zgłosić się do właściwego urzędu skarbowego celem uzyskania takiego dokumentu, który potwierdzi nasze dochody za dany rok. 

We wniosku o wydanie takiego zaświadczenia musimy zawrzeć poniższe informacje:

— Organ, do którego składamy wniosek (Dokładne dane, nazwę, adres właściwego urzędu);

— Dane osobowe podatnika (Imię, nazwisko i adres);

— NIP, REGON, dane firmy;

— Treść żądania (Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu.

Ważne!

Wnioskując o zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego, musimy wnieść opłatę skarbową, którą uiszczamy w kasie lub przelewem na rachunek bankowy. Do wniosku warto dołączyć dowód o pokryciu tego typu opłaty. 

Takie zaświadczenie najczęściej jest wydawane maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia, w którym złożono wniosek. Zdarza się, że termin jest wydłużony, zwłaszcza jeśli nie zawarliśmy w formularzu wszystkich niezbędnych danych. Wówczas zostaniemy poinformowani o konieczności korekty. 

Zaświadczenie o zarobkach ING

ING Bank Śląski podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny wymaga dołączenia zaświadczenia o zarobkach. Bank udostępnia gotowy wzór do druku, który może wypełnić pracodawca lub osoba upoważniona. Tego typu dokument musi zawierać:

— Imię i nazwisko pracownika;

— PESEL;

— Stanowisko/rodzaj wykonywanej czynności;

— Podstawę osiągania dochodu — Umowa o pracę/wykonywanie stosunku służbowego, stosunek pracy na podstawie wyboru/powołania, umowa zlecenie/o dzieło, kontrakt menedżerski, kontrakt marynarski, inna;

— Okres osiągania dochodów — Na czas nieokreślony od dnia…, na czas określony od dnia… do dnia…;

— Średni miesięczny dochód netto za ostatnie X miesięcy; — 3 miesiące dla umów o pracę/stosunku służbowego, powołania/wyboru, kontraktu menadżerskiego, 12 miesięcy dla pozostałych;

— Informacje o pracowniku odnośnie do okresu próbnego/wypowiedzenia — Nie pozostaje w okresie wypowiedzenia, nie znajduje się w okresie próbnym, nie jest pracownikiem sezonowym, analogicznie;

— Informacje o kredycie firmowym — Wnioskodawca nie korzysta/korzysta z kredytu lub pożyczki udzielonej przez pracodawcę;

— Dane firmowe — Nazwa pracodawcy/zleceniodawcy, NIP, REGON, adres, telefon, informacje o stanie upadłości lub likwidacji, miejsce wystawienia, data, pieczęć firmowa i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej. 

Zaświadczenie w ING jest ważne 1 miesiąc od dnia, w którym zostało wystawione. 

Zaświadczenie o zarobkach PKO

Zaświadczenie o zarobkach PKO BP oraz PKO Bank Hipoteczny wymagają w przypadku starania się o kredyt na zakup lub budowę nieruchomości. Muszą być w nim zawarte takie informacje jak:

— Dane osobowe i informacje o pracowniku — Imię i nazwisko, PESEL, okres zatrudnienia, rodzaj umowy, rodzaj stanowiska, wysokość dochodu według umowy w PLN lub innej walucie, dane o wynagrodzeniu za ostatnie 6 miesięcy lub więcej, średnie miesięczne wynagrodzenie, kwota słownie, informacje o braku lub istnieniu obciążenia wynagrodzenia z tytułu wyroków sądowych oraz kwota, informacje o okresie wypowiedzenia, zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim/wychowawczym/bezpłatnym. 

— Dane osobowe i informacje o pracodawcy — Nazwa, adres, NIP i REGON firmy. Informacje o ewentualnym stanie likwidacji, upadłości, postępowaniu naprawczym, oświadczenie o honorowaniu niekompletnego lub nieczytelnego zaświadczenia i odpowiedzialności prawnej, pieczęć funkcyjna i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, miejscowość i data. 

PKO BP i PKO Bank Hipoteczny również udostępniają online zaświadczenie w formie wzoru do wydruku. 

Zaświadczenie o zarobkach Millenium

Podobnie jak w przypadku powyższych banków, również na stronie Millenium zaświadczenie o zarobkach pobierzemy za darmo. Wzór do druku musi zawierać takie informacje jak dane pracodawcy i pracownika, rodzaj zatrudnienia, okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych/bezpłatnych, zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, informacje o dochodzie z ostatnich 3 miesięcy lub 12 miesięcy (jeśli pracownik jest zatrudniony krócej, należy podać średnią za przepracowany okres), wysokość premii, diet i innych składników wynagrodzenia netto,  forma wypłaty dochodów, obciążenia, podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia, data i pieczątka firmy. 

Zaświadczenie o zarobkach Santander

Również bank Santander umożliwia do pobrania zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach ze strony www. Wzór zawiera takie informacje jak: dane osobowe pracownika informacje o zatrudnieniu i zarobkach, sposób zapłaty wynagrodzenia, informacje o obciążeniach w związku z wyrokiem sądowym lub z innego tytułu, informacje o stanie likwidacji lub upadłości pracodawcy, oświadczenie o zgodzie na weryfikację danych przez bank oraz kontaktu z firmą, miejscowość, datę, pieczęć i podpis. 

Credit Agricole zaświadczenie o zarobkach

W banku CA możemy pobrać druk zaświadczenia od pracodawcy. Tego typu dokument stanowi zaświadczenie, że pracownik (dane osobowe i adresowe) jest zatrudniony w firmie (nazwa)  na okres (od dnia X do dnia X) na czas określony/nieokreślony, na stanowisku X i osiąga średni miesięczny dochód w wysokości netto/brutto (kwota) z ostatnich 3 miesięcy. Należy w nim zawrzeć także informacje o obciążeniu (bądź nie) wynagrodzenia z tytułu wyroków sądowych oraz jego kwotę w przypadku zaistnienia. Niezbędny jest podpis kredytobiorcy,  numer telefonu zakładu pracy (chyba że jest podany na pieczątce), pieczęć z nazwą i adresem, podpis głównego księgowego lub osoby upoważnionej. 

Zaświadczenie o zarobkach Alior Bank

Wnioskując o kredyt hipoteczny, Alior Bank udostępni nam zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych dochodów w formie papierowej. Możemy też pobrać wzór do druku, który udostępnimy pracodawcy do wypełnienia. Dokument zawiera poniższe informacje:

— Dane pracownika (wypełnia wnioskodawca) — Imię, nazwisko, PESEL, Adres zamieszkania, nazwa zakładu pracy, numer telefonu zakładu pracy, adres siedziby. 

— Informacje o zatrudnieniu (wypełnia pracodawca) — Okres zatrudnienia, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy, dochód brutto (średnia z ostatnich 3 miesięcy), kwota netto diety w przypadku kierowców, informacje o obciążeniu wynagrodzenia lub jego braku, informacje o zobowiązaniach kredytowych w zakładzie pracy, informacje o zatrudnieniu bądź nie pracownika w firmie rodzinnej, a także o nieznajdowaniu/znajdowaniu się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz informacje o braku lub zaistnieniu stanu upadłości/likwidacji/postępowania naprawczego zakładu pracy. 

Zaświadczenie o zarobkach Bank Spółdzielczy

Banki Spółdzielcze udostępniają wnioskującym pobranie do druku wzoru zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia. Tego typu pismo w większości oddziałów wygląda następująco:

Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani….. (imię i nazwisko)…… imię ojca……, nazwisko rodowe……, PESEL………, adres korespondencyjny……., miejsce zameldowania……, legitymujący/a się dokumentem tożsamości o nazwie….. Seria….. Nr….. wydanym przez……. dnia….., zatrudniony/a jako…….. od dnia….. w…… (pełna nazwa zakładu pracy i adres, numer, pod którym zarejestrowano działalność, datę rozpoczęcia działalności i nazwa jednostki dokonującej rejestracji). 

Umowa z wyżej wymienionym została zawarta na czas nieokreślony/określony od dnia……. Średnie miesięczne wynagrodzenie netto z ostatnich trzech miesięcy wynosi zł……(słownie złotych:………). Wynagrodzenie powyższe jest/nie jest obciążone z tytułu wyroku sądowego lub innych tytułów w kwocie….. złotych miesięcznie. 

Wymieniony pracownik:

— znajduje się/nie znajduje się w okresie wypowiedzenia o pracę,

— znajduje się/nie znajduje się w okresie próbnym,

— jest/nie jest pracownikiem sezonowym. 

Zakład pracy wystawiający niniejsze zaświadczenie nie znajduje się/znajduje się w stanie likwidacji lub upadłości. 

Niniejszym oświadczam/y, że podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Jestem/śmy/ świadomy/i, że Bank wykorzysta je do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia kredytu Wnioskodawcy. Jestem/śmy/ świadomy/i, że informacje niezgodne ze stanem faktycznym mogą spowodować stratę finansową Banku i pociągnięcie mnie/nas do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Podpis i imienna pieczątka służbowa Głównego księgowego/pracownika kadr z zakładu pracy.

Podpis i imienna pieczątka służbowa Kierownika zakładu pracy. 

5/5 - (1 oddanych ocen)