Kredyt na studia medyczne to preferencyjna forma finansowania dla studentów pozwalająca na pokrycie kosztów edukacji. Kredyt na studia medyczne w 2022 roku udzielany jest na nowych zasadach. Tutaj dowiesz się, kto może go uzyskać, jak wyglądają warunki spłaty zobowiązania, a także w jaki sposób składać kredyt o studia medyczne. 

Kasa Stefczyka
RRSO7,23 %
Oprocentowanie 6,23 %
Kwotado 160 000 zł
Ocena9/10
Smartney
RRSO23,35 %
Oprocentowanie 16,50 %
Kwotado 60 000 zł
Ocena10/10
bancovo
RRSO9,59%
Oprocentowanie 1,64%
Kwotado 200 000 zł
Ocena10/10
Santander
RRSO10,13 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 35 000 zł
Ocena9/10
Velobank
RRSO8,3%
Oprocentowanie 7,99%
Kwotado 200 000 zł
Ocena7/10
AliorBank
RRSO9,02 %
Oprocentowanie 7,19 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
BNP Paribas
RRSO13,75 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena8/10
Pekao
RRSO10,88 %
Oprocentowanie 6 %
Kwotado 200 000 zł
Ocena9/10
City Handlowy
RRSO9,65 %
Oprocentowanie 6,99 %
Kwotado 150 000 zł
Ocena8/10
PKO miniratka
RRSO13,77 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 170 000 zł
Ocena8/10
TF Bank
RRSO18,43 %
Oprocentowanie 7,2 %
Kwotado 80 000 zł
Ocena9/10

Warto również zapoznać się z ofertami kredytu dla lekarzy, który cechuje się uproszczoną procedurą wnioskowania i często jest dostępny w formie kredytu na oświadczenie. Dzięki temu rozwiązaniu lekarz może przeznaczyć uzyskane środki na założenie lub wyposażenie własnego gabinetu, zakup środków transportu, czy dowolny cel prywatny. 

Kredyt na studia medyczneKredyt na studia medyczne – podstawowe informacje

Kierunki lekarskie należą do jednych z najdroższych studiów na polskich uczelniach, dlatego wielu osób po prostu nie stać na ich podjęcie. Nawet jeśli zdecydują się na bezpłatne studia dzienne, na które często trudno się dostać, praktycznie niemożliwe jest znalezienie dorywczej pracy ze względu na wymagający program nauczania i brak czasu. Remedium na problemy związane z brakiem funduszy na pokrycie wydatków związanych ze studiami medycznymi oraz wzrastającymi kosztami utrzymania jest dostępny dla każdego studenta kredyt studencki. Dodatkowo z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia powstał kredyt na studia medyczne, udzielany na preferencyjnych warunkach.

Jak wprowadzono tą dedykowaną formę finansowania? Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Środki z Funduszu przeznaczone są na realizację kredytów dla studentów studiów medycznych.  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest podstawą do wdrożenia kredytu na studia medyczne. W art. 103 ustawy zawarta jest delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia w sprawie kredytu. Szczegółowe kwestie odnośnie kredytu na studia medyczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne, które weszło w życie 1 kwietnia 2022 r. 

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów uległy modyfikacji zasady, na jakich udzielany jest kredyt na studia medyczne 2022. Rozporządzenie określa nowe terminy i sposób składania wniosków, formę wypłaty i zasady umarzania kredytów.

Na czym polega preferencyjny kredyt na studia medyczne?

Kredyt na studia medyczne jest udzielany na preferencyjnych warunkach, co w praktyce oznacza tyle, że warunki kredytowania są lepsze niż w przypadku zdecydowania się na standardową pożyczkę gotówkową. Zaletą tego produktu jest niskie oprocentowanie, dzięki temu całkowity koszt zobowiązania jest stosunkowo niski. Spłata każdego kredytu jest poręczona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ponadto student medycyny może starać się o:

 • zmniejszenie wysokości miesięcznej raty kredytowej,
 • wydłużenie lub skrócenie okresu spłaty,
 • wcześniejsze rozpoczęcie spłaty,
 • zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 1 rok, w przypadku wystąpienia trudnej sytuacji życiowej.

Kredyt może być przeznaczony na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów edukacji na kierunku medycznym. Co ważne, jest także możliwość częściowego, a nawet całkowitego umorzenia zadłużenia. W tym wypadku kredytobiorca musi spełnić określone warunki. Więcej o umorzeniu kredytu na studia medyczne dowiesz się w dalszej części artykułu. 

Kto może starać się o kredyt na studia medyczne?

Jakie są warunki uzyskania kredytu na studia medyczne? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o taki kredyt mogą starać się studenci płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, którzy studiują język polski. Do otrzymania finansowania kwalifikują się również studenci medycyny, którzy rozpoczęli edukację na uczelni przed rokiem akademickim 2022/2023. 

Oznacza to, że szansę na preferencyjny kredyt mają studenci płatnych kierunków lekarskich na:

 • studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych,
 • studiach stacjonarnych w uczelniach niepublicznych,
 • studiach niestacjonarnych w uczelniach niepublicznych.

Kredytu na studia medyczne nie mogą otrzymać studenci na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej, gdyż są one bezpłatne, przez co nie są objęte wsparciem z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. 

Warto wiedzieć! Studenci, którzy złożą wniosek o kredyt do 30 września 2022 r, mogą uzyskać kredyt na sfinansowanie opłat za usługi edukacyjne za rok akademicki 2021/2022. 

Czy obcokrajowiec może wnioskować o uzyskanie kredytu na studia medyczne? Tak, jeżeli spełnia wyżej wymienione warunki. Rozporządzenie nie wyklucza cudzoziemców ani ich nie dyskryminuje w tej kwestii.

Jak uzyskać o kredyt na studia medyczne?

Jeżeli wiesz już, kto może wnioskować o kredyt na studia medyczne, to warto poznać całą procedurę złożenia wniosku,

W jaki sposób składać wniosek o kredyt na studia medyczne? Aby otrzymać finansowanie na preferencyjnych warunkach, należy złożyć odpowiedni wniosek do banku, który zajmuje się udzielaniem tego rodzaju finansowania (w 2022 rok jest to bank Pekao S.A.). Osoba ubiegająca się o kredyt może złożyć taki wniosek w postaci papierowej na formularzu przygotowanym przez bank lub w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego. Wniosek o kredyt na studia medyczne składany w formie elektronicznej jest weryfikowany z użyciem danych uwierzytelniających stosowanych przez bank do weryfikacji posiadacza konta bankowego w drodze elektronicznej. Do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez rektora potwierdzające, że wnioskodawca jest studentem, oraz numer rachunku bankowego uczelni. 

Szukasz pewnego mieszkania do wynajęcia w mieście w trakcie odbywania studiów? Dobrym rozwiązaniem jest mieszkanie w abonamencie, czyli wynajem lokalu mieszkalnego od profesjonalnej firmy. 

Terminy składania wniosków o kredyt

Terminy początkowe i końcowe składania wniosków zostały jednoznacznie wskazane przez rozporządzenie. Student ma jedynie określony czas na to, aby złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne 2022. Jak wyglądają te terminy? 

Od kiedy można składać wniosek o kredyt na studia medyczne? Dokumenty można składać już od 18 lipca w postaci papierowej w placówce banku lub w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

Do kiedy można składać wniosek o kredyt na studia medyczne w 2022 roku?  Wniosek o finansowanie na rok akademicki 2021/2022 można składać w terminie 21 dni od rozpoczęcia semestru studiów.

Warunki spłacania kredytu na studia medyczne

W jaki sposób i przez ile lat wypłacany będzie kredyt na studia medyczne? Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, bank dokonuje wypłaty kredytu na studia medyczne na wskazany w umowie rachunek bankowy uczelni, w którym kredytobiorca odbywa kształcenie. Wypłata kredytu jest dokonywana w równych transzach semestralnych w terminie wskazanym w umowie kredytowej, ale nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów. Kredyt będzie wypłacany przez cały okres trwania studiów, jednakże nie dłużej niż przez 6 lat. Wypłata transz kredytu odbywa się 2 razy w roku na rachunek uczelni.

Wysokość pożyczki jest dostosowana do potrzeb studenta – należy wskazać we wniosku kwotę, jaką chce się uzyskać. Maksymalną kwotę kredytu na jeden semestr kształcenia ogłasza co roku minister do spraw zdrowia. W roku akademickim 2022/2023 maksymalna kwota kredytu na semestr wynosi 20 000 zł. Z kolei w poprzednim roku akademickim 2021/2022 wynosiła ona nieco mniej, bo 18 000 zł. 

Maksymalna kwota kredytu na studia medyczne jest obliczana na podstawie następującego wzoru: 

kwota transzy na semestr w momencie zaciągnięcia kredytu ogłaszana przez ministra właściwego do spraw zdrowia x liczba semestrów do ukończenia studiów

Jak wygląda kwestia oprocentowania i innych opłat związanych z udzieleniem finansowania? Przedstawiają się one następująco:

 • oprocentowanie zmienne – marża nie większa niż 2 p.p.+ 1,2 stopy redyskontowej weksli NBP (stan na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc.),
 • dopłata BGK do odsetek: 100 proc. – w okresie studiów i 12 lat po ich ukończeniu, w czasie spłaty kredytu 50 proc. (student płaci część odsetek, dopiero gdy zaczyna spłacać kredyt),
 • prowizja – 0 %. 

Kredytobiorca ma możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania na okres do 12 miesięcy. Ponadto dodatkowym przywilejem jest możliwość uzyskania poręczenia spłaty kredytu przez BGK do 100 proc. kwoty kredytu wraz z odsetkami. 

Spłata kredytu na studia medyczne rozpoczyna się po 12 latach od ukończenia studiów. Standardowo okres kredytowania trwa 12 lat, ale kredytobiorca ma możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu spłaty, a także wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kredytu. Przez cały okres spłaty zobowiązania student, czy też absolwent uczelni będzie spłacał jedynie połowę odsetek, a pozostałą ich część pokryje w formie dopłat do oprocentowania Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. 

Kiedy bank zaprzestaje lub zawiesza wypłaty transz kredytu?

Bank zaprzestaje wypłaty semestralnych transz pożyczki na studia medyczne w przypadku, gdy nastąpi:

 • skreślenie kredytobiorcy z listy studentów,
 • zmiana przez kredytobiorcę studiów na studia nieodpłatne lub na studia w języku obcym,
 • zmiana przez kredytobiorcę kierunki studiów,
 • ukończenie przez kredytobiorcę studiów,
 • powzięcia informacji o poświadczeniu przez kredytobiorcę nieprawdy w umowie w zakresie dotyczących danych osobowych zawartych we wniosku i poświadczenia innych nieprawdziwych informacji wskazanych w rozporządzeniu/

Bank zawiesza wypłaty semestralnych transz pożyczki na studia medyczne w przypadku, gdy nastąpi: 

 • powtarzanie przez kredytobiorcę semestru lub roku akademickiego,
 • korzystanie przez kredytobiorcę z urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy określonej w regulaminie studiów,
 • zawieszenie kredytobiorcy na prawach studenta.

Jakie banki udzielają kredytu na studia medyczne w 2022 roku?

Pożyczki na studia medyczne są udzielane przez banki, które zawarły z BGK umowę regulującą zasady korzystania ze środków Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych. Obecnie tylko jeden bank udziela pożyczek dla studentów medycyny na atrakcyjnych warunkach – jest nim Pekao S.A. 

Czy w przyszłości więcej banków dołączy do kręgu podmiotów udzielających kredytów na studia medyczne? Tego nie wiadomo. Jednakże nie ma większego znaczenia, jaki bank udziela finansowania. Warunki kredytowania zostały określone przez odgórne zalecenia BGK, dlatego też instytucje bankowe, które dołączyły do programu są ograniczone i nie mogą swobodnie kształtować warunków udzielania i spłaty kredytu.

Kredyt studencki w Banku Pekao – dobra alternatywa dla kredytu na studia medyczne 

Warunki uzyskania kredytu na studia medyczne dyskwalifikują studentów ze skorzystania z finansowania, którzy zdecydowali się pójść na inny kierunek niż lekarski. Ponadto studenci na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej także nie mogą uzyskać tego kredytu.

W tym wypadku warto skorzystać z tradycyjnego kredytu dla studentów, który jest dostępny dla każdego żaka. W banku Pekao S.A. znajduje się atrakcyjny kredyt studencki z preferencyjnymi warunkami kredytowania, wypłacany w transzach miesięcznych. 

Kredyt studencki Banku Pekao S.A. charakteryzuje:

 • niskie oprocentowanie,
 • 0% prowizji dla posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Pekao (nie dotyczy to prowizji pobieranej na rzecz BGK),
 • spłata kredytu rozpoczyna się dopiero po dwóch latach od ukończenia studiów,
 • liczba rat do spłaty zobowiązania stanowi dwuktrotność liczby wypłacanych transz kredytu,
 • łatwa dostępność  (wniosek o kredyt możesz złożyć w dowolnym oddziale bank na terenie całego kraju).

Kredyt studencki w Banku Pekao S.A. może uzyskać:

 • student, który nie ukończył 30. roku życia,
 • doktorant, który nie ukończył 35. roku życia, którego przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok złożenia wniosku jest niższy lub równy kwocie wskazanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 3000 zł). 

Umorzenie kredytu na studia medyczne

Jak umorzyć kredyt na studia medyczne? Warto wiedzieć, że jest możliwe umorzenie zobowiązania w całości lub części, jeżeli zostaną spełnione określone warunki zawarte w rozporządzeniu. Dzięki temu, jeżeli zdecydujesz się na kredyt na studia medyczne, możesz uniknąć w przyszłości konieczności spłaty zobowiązania. 

Umorzenie kredytu w całości – warunki:

 • przepracowanie w publicznej służbie zdrowia na terytorium RP 10 lat w okresie 12 lat od ukończenia studiów (okres ten jest krótszy dla kredytu udzielanego na mniej niż 6 lat studiów) i uzyskanie tytułu specjalisty uznanej za priorytetową w dniu jej rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego. 
 • trwała zdolność utraty zdolności do spłaty kredytu przez kredytobiorcę, 
 • śmierć kredytobiorcy,
 • brak prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy. 

Umorzenie kredytu w części – warunki: 

 • szczególnie trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy,
 • w przypadku gdy kredytobiorca realizuje szkolenie specjalistyczne, ale nie zakończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych, w terminie określonym w ustawie uprawniającym go do całkowitego umorzenia.

Jeśli kredytobiorca spełnia jeden z wyżej wymienionych warunków, powinien złożyć wniosek o umorzenie kredytu na studia medyczne. Powinny być w nim wskazane przyczyny ubiegania się o umorzenie zadłużenia, co pozwoli bankowi sprawnie i szybko rozpatrzyć żądanie. Dodatkowo we wniosku kredytobiorca musi dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie wszystkich okoliczności, które stanowią podstawę do jego złożenia wraz z harmonogramem spłaty zobowiązania. 

Zobacz też: Pożyczka online – ranking 

Wady i zalety kredytu na studia medyczne

Choć rządowe wsparcie z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych wydaje się być bardzo korzystnym rozwiązanie, to nie można zapominać o wadach. Jakie są wady i zalety kredytu na studia medyczne? Przeanalizuj to z nami i podejmij rozsądną decyzję kredytową. 

Zalety:

 • atrakcyjne warunki finansowania,
 • możliwość uzyskania dużej kwoty kredytowania,
 • kredyt jest spłacany dopiero po 12 latach ukończenia studiów,
 • możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania,
 • możliwość wcześniejszego rozpoczęcia spłaty,
 • możliwość zawieszenia spłaty zobowiązania,
 • możliwość umorzenia całości lub części zadłużenia po spełnieniu określonych warunków,
 • znaczne obciążenie dla budżetu studenta i możliwość studiowania bez konieczności pogodzenia studiów z pracą. 

Wady:

 • kredyt na studia medyczne jest niedostępny dla studentów stacjonarnych w uczelni publicznej,, którzy studiują kierunek lekarski,
 • zmienne oprocentowanie generuje ryzyko nagłego wzrostu całkowitych kosztów kredytu w przyszłości,
 • kredyt jest przeznaczony jedynie na sfinansowanie kosztów studiów, a wypłacane transze trafiają bezpośrednio na rachunek bankowy uczelni. 

Potrzebujesz środków pieniężnych na już? Pożyczka na dowód to doskonałe rozwiązanie, dzięki którym zrealizujesz swoje marzenia lub uregulujesz naglące wydatki.

5/5 - (1 oddanych ocen)